Op De Sprienke worden leerlingen door het team van experts op maat begeleid en ondersteund. Samen met ouders/verzorgers en (waar mogelijk) leerlingen zelf wordt de weg naar de toekomst zorgvuldig gepland. Door de leerlingen goed te volgen, kunnen we de gewenste ondersteuning realiseren. Daarbij maken we gebruik van onze gespecialiseerde medewerkers en externe partners zoals die van het revalidatiecentrum Revant.

Onderwijs Perspectief Plan (OPP)

Iedere leerling heeft een Onderwijs Perspectief Plan (verder: OPP). Het belangrijkste in het OPP is de uitstroombestemming van de leerling. Wat gaat de leerling doen als hij of zij de school (SO of VSO) verlaat en welke doelen horen daarbij? De uitstroombestemming wordt met ouders/verzorgers en waar mogelijk met de leerling besproken en in de Commissie voor de Begeleiding vastgesteld. Bij het bepalen van de uitstroombestemming (ook wel uitstroomperspectief genoemd) wordt uitgegaan van wat de leerling kan en nodig heeft. Belangrijke vragen als “Ik heb een leerkracht nodig die ….”en “ik heb een omgeving nodig die ……” zijn cruciaal.

Experts volgen de ontwikkeling

Onze leerlingen krijgen onderwijs op maat. Met die aanpak realiseren we dat kennis, talenten en vaardigheden optimaal worden ontwikkeld. En dat is weer de basis om kansrijk deelnemer te worden aan onze maatschappij.

Om dit te realiseren zijn vele experts betrokken bij de vormgeving van ons onderwijs. De Commissie voor de Begeleiding is formeel verantwoordelijk voor dit proces. Denk aan de orthopedagoog, psycholoog, de orthodidacticus en de teamleider. Maar zeker ook de revalidatie arts van Revant.

In de groep en afdelingen geven leerkrachten en assistenten vorm aan het onderwijsproces op basis van het OPP. Vanuit het leerlingvolgsysteem (ParnasSys) worden doelen gepland en mede vormgegeven in de groepsplannen. Het geheel van het onderwijsaanbod is een cyclisch proces waarbij we op basis van de jaarlijkse opbrengsten steeds werken aan verbetering van de kwaliteit. Zowel op individueel-, groeps-, afdelings- en schoolniveau.

Samenwerking met revalidatiecentrum Revant (kinderrevalidatiecentrum Reigerbos)

De samenwerking met revalidatiecentrum Revant, en specifiek met kinderrevalidatiecentrum Reigerbos) is voor de Sprienke essentieel. Therapie en onderwijs zijn zo goed als mogelijk geïntegreerd waarbij het onderwijs leidend is. Voor leerlingen die dat nodig hebben is er een aanbod op het gebied van fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, motorische remedial teaching, judo, hydrotherapie , muziektherapie etc.

Naast bovengenoemd aanbod kan er ook individuele therapie vanuit de zorgverzekering worden verzorgd. De revalidatiearts verzorgt daarbij de indicatie. Ook kan het therapieaanbod tijdens de les worden verzorgd, b.v. bij de gymles.

Zorg voor zorg

Onder schooltijd is altijd een verpleegkundige aanwezig om de zorg voor de leerlingen te coördineren. En waar nodig specifiek handelingen uit te voeren of effectief op te treden in urgente situaties. De verpleegkundigen zorgen er ook voor dat de administratie van medicijnen, voorbehouden handelingen en andere specifieke zorg op orde is. Jaarlijks worden de verpleegkundigen geschoold door deskundigen van het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (Adrz).

Samenwerking met partner voor zorg Gors

We werken op het gebied van de (jeugd-) zorg intensief samen met zorgpartner Gors. Voor de leerlingen die voor zorg in aanmerking komen op basis van de Jeugdwet is er met alle 13 Zeeuwse gemeenten een zogenaamd ‘Onderwijs-zorg-arrangement’ afgesproken. De zorg-assistenten, in dienst van Gors, leveren de gewenste zorg in de groepen onder regie van de school. Onze zorgmakelaar vertelt u er alles over in het aanmeldingsproces voor de Sprienke.

Ook werken we samen met Gors als het gaat om het vervangen van zorg-assistenten bij ziekte. Via het vervangingsbureau FIT van Gors worden oplossingen gezocht en vaak ook gevonden.