We verdelen de leerlingen op De Sprienke op leeftijd in de so afdeling (speciaal onderwijs, leerlingen van 4 jaar tot 12/13 jaar) en de vso afdeling (voortgezet speciaal onderwijs, leerlingen van 12/13 jaar tot maximaal 20 jaar) en vervolgens kijken we op verschillende momenten, samen met de leerling en ouders/verzorgers, naar de best passende leerroute met de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.

Instroom jongste leerlingen

Jonge leerlingen worden van 4 tot 6 jaar geplaatst in onze ‘voorbereidende leergroep’. In deze kleutergroep wordt het onderwijs vorm gegeven middels projecten en thema’s. De leerlingen worden in deze groep zorgvuldig geobserveerd én voorbereid zodat we samen tot een goed onderbouwde vervolgplaatsing te komen.

Speciaal Onderwijs

De afdeling Speciaal Onderwijs (SO) is voor leerlingen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar. Deze afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs. Als een leerling op school komt, maken we een keuze voor een uitstroombestemming. Als later blijkt dat een leerling beter past in een andere uitstroombestemming, dan passen we dat aan.

EMB

Deze afdeling biedt onderwijs aan leerlingen waarbij sprake is van een ernstig verstandelijke beperking en/of ernstige medische problematiek. In de klassen wordt gewerkt met de plancius leerlijnen en ontwikkelingsgerichte activiteiten om toe te werken naar een vorm van belevingsgerichte of taakgerichte dagbesteding. De domeinen waar we aan werken zijn communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, taak-spel ontwikkeling en senso-motoriek.

Dagbesteding

Deze leerlingen zijn dagelijks bezig met het vergroten van de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid. De uitgewerkte thema’s zorgen er voor dat de leerlingen de wereld om zich nadrukkelijk ervaren en dat eenvoudige opdrachten kunnen worden uitgevoerd.

Arbeid

Voor deze leerlingen is het ‘leren-leren’ en de sociaal-emotionele ontwikkeling erg belangrijk als voorwaarde voor verdere leer ontwikkeling. Daarnaast wordt ook veel tijd en aandacht besteed aan lezen, rekenen en taal. De basis wordt gelegd om later zo goed mogelijk aan een vorm van arbeid in de maatschappij deel te nemen.

Vervolgonderwijs

Deze leerlingen volgen in het algemeen het programma van het basisonderwijs. Soms is daarbij het tempo aangepast, soms is de inhoud specifiek gemaakt. Voorop staat dat de leerling (later) in principe in staat wordt gesteld om met een diploma de schoolloopbaan af te ronden.

Voortgezet Speciaal Onderwijs

De afdeling Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is voor kinderen in de leeftijdscategorie van 12/13 jaar tot maximaal 20 jaar. Deze afdeling is onderverdeeld in de uitstroomprofielen Dagbesteding, Arbeid en Vervolgonderwijs. Ruimschoots voordat de leerling de school gaat verlaten wordt met betrokkenen besproken op welke manier de leerlingen de school zal verlaten.

EMB

Deze afdeling biedt onderwijs aan leerlingen waarbij sprake is van een ernstig verstandelijke beperking en/of ernstige medische problematiek. In deze klassen wordt gewerkt met de plancius leerlijnen en ontwikkelingsgerichte activiteiten om toe te werken naar een vorm van belevingsgerichte of taakgerichte dagbesteding. De groepsgrootte is maximaal 8 leerlingen waarbij per leerling aan individuele doelen op een thematische manier wordt gewerkt. De domeinen waar we aan werken zijn communicatie, sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, taak-spel ontwikkeling en senso-motoriek.

Dagbesteding

De leerlingen in deze afdeling stromen uit naar een vorm van dagbesteding. Belevingsgericht of misschien toch meer taak- of arbeidsgericht. Het onderwijs is er dan ook op gericht om de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid zo goed mogelijk te ontwikkelen. Ontdekken en beleven staan daarbij centraal.

Arbeid

In deze afdeling nemen de werknemersvaardigheden een steeds belangrijker plaats in. M.a.w. welke vaardigheden heb ik als werknemer later allemaal nodig om mijn werk in het bedrijfsleven, op de zorgboerderij of in beschut werk goed uit te voeren. Al snel worden met de leerlingen allerlei vormen van interne en externe stages opgezet en uitgevoerd.

Vervolgonderwijs

In deze afdeling staat de uitstroom richting regulier vervolgonderwijs centraal. Onze school wordt met deelcertificaten, een VMBO diploma of een Entreediploma verlaten. We werken dan ook zeer intensief samen met allerlei vormen van Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). Door deze vormen van samenwerking, waarbij het Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs Oosterschelderegio een belangrijke partner is, kunnen we onze leerlingen een breed palet aan mogelijkheden m.b.t. vakken en praktijkonderdelen aanbieden.

Stage

De stage is een zeer belangrijk onderdeel van de vorming van onze leerlingen. Door de stage een centrale plaats te geven in het VSO programma denken wij een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de deelname van onze leerlingen aan onze maatschappij. We kennen zowel interne als externe stages. Ons team van stagecoördinatoren zorgt er voor dat stages goed worden afgestemd en ook een goed vervolg krijgen. We beschikken over een breed netwerk van stagelocaties in heel Zeeland. We kunnen dan ook gerust stellen dat we voor iedere leerlingen één of meerdere geschikte stageplaatsen kunnen vinden.

Zeeuwse Stichting Maatwerk (ZSM)

ZSM is een stichting die Zeeuws breed alle Praktijkscholen, alle VSO’s en het MBO (Scalda) met elkaar verbindt. We werken samen om maatschappelijk mogelijkheden voor leerlingen te creëren en om samen te overleggen met gemeenten, UWV en Provincie. Zie: ZSM.NU

ESF en REACT-EU

Ook onze school krijgt dit schooljaar een financiële bijdrage vanuit het Europees Sociaal Fonds en vanuit REACT-EU. Deze subsidies worden bij ons op school ingezet op activiteiten om de stap naar arbeid of vervolgonderwijs optimaal te laten verlopen.

Uitstroom naar Dagbesteding, Arbeid of Vervolgonderwijs

Ruimschoots voordat de leerling de school gaat verlaten bespreken we samen met de leerling, ouders/verzorgers, en Revant op welke manier de leerlingen de school zal verlaten. In samenhang wordt gekeken naar wonen, werken en vrije tijd waarbij er een accent zal liggen op het werken. We stellen daarbij vragen als: Stroomt de leerling uit richting dagbesteding, arbeid of vervolgonderwijs? En wat is daar dan allemaal voor nodig?

Hierbij bieden we ondersteuning aan alle betrokkenen, ook op het gebied van wet- en regelgeving.

Accenten van de school: kennis, kunst en cultuur en sport

Wij willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen. Op die manier kunnen zij later over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om bijvoorbeeld een vak uit te oefenen.

Hierbij stimuleren we onze leerlingen om zich optimaal te bewegen door middel van sport. Team Bewegen organiseert veel activiteiten, zowel in ons eigen zwembad, de gymzaal, het veelzijdige schoolplein, als buiten de school en in samenwerking met diverse partners.

Kunst en cultuur nemen een belangrijke plaats in op onze school. We stimuleren leerlingen in hun creativiteit en verbeeldingskracht en geven cultuuronderwijs vorm in wekelijks groepsoverstijgende culturele leerateliers. Ook ontvangen we workshopleiders, theatermakers, archeologen, kinderboekenschrijvers en kunstvakdocenten in de klas en gaan de leerlingen op excursie naar het filmhuis, theater en verschillende musea in en buiten Zeeland. Onze cultuurcoördinator stemt het programma af voor de school en zorgt voor subsidies.