Hieronder vindt u alle downloads van onze website:

Schoolgids 2020-2024

Digitaal tot uw beschikking: de schoolgids van onze school. Hier kunt u alles lezen over de huisregels, voorwaarden, maar ook over de begeleiding, schoolstructuur en onze doelen.

Schoolplan

Het schoolplan geeft aan bestuur, team, ouders en andere belanghebbenden duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

Klachtenregeling Ozeo

We willen zo veel mogelijk stimuleren om een probleem zo vroeg mogelijk aan te pakken; we zijn een open organisatie en willen de ruimte bieden om zaken bespreekbaar te maken en te zoeken naar een oplossing. In dit document vindt u alles over onze klachtenregeling.

Protocol Pesten

Dit document kan als handvat worden gebruikt wanneer er vermoedens zijn van pesten, wanneer men meer informatie wil of wanneer men meer aandacht wil besteden aan het onderwerp pesten. Het document is een groeidocument wat moeten worden aangepast en meegroeien met ontwikkelingen. Februari 2022 is de laatste update gedaan.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2020

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De door het ministerie vastgestelde meldcode hanteren wij op onze school.

Draaiboek COVID-19

Om voorbereid te zijn op een opleving van het coronavirus heeft het ministerie van OCW het sectorplan COVID-19 gelanceerd. Dit sectorplan bevat een leidraad voor schoolbesturen en scholen, zodat zij weten op welk scenario zij zich kunnen voorbereiden en het onderwijs veilig en verantwoord gegeven kan worden. Van schoolbesturen en scholen wordt verwacht dat zij op basis van de leidraad per scenario een draaiboek maken. Passend bij hun eigen context en locaties, en afgestemd met in- en externe belanghebbenden waaronder de kinderopvang. Dit draaiboek dient uiterlijk 1 oktober 2022 voorgelegd te zijn aan de medezeggenschapsraad.
In dit draaiboek geven wij weer welke maatregelen De Sprienke binnen de kaders van de overheid neemt in elk van de vier scenario’s.